Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). Uvedené zásady se vztahují na naše dárce, dobrovolníky a příjemci newsletteru a jiných propagačních materiálů.

Správce osobních údajů

Česká federace potravinových bank, z.s.
Sídlo: náměstí U lípy svobody 4/12, 107 00 Praha 10 - Dubeč
IČ: 71251847

E-mail: info@potravinovabanka.cz

Za jakým účelem získáváme Vaše osobní údaje

 • Evidence dárců, zpracování poskytnutých darů a komunikace s dárci
 • Evidence dobrovolníků pro zajištění komunikace a dobrovolné práce
 • Odpověď na dotazy získané prostřednictvím webového formuláře
 • Zasílání newsletteru a jiných propagačních materiálů

Jak získáváme Vaše osobní údaje

 • Poskytli jste nám podporu formou finančního či materiálního daru
 • Uzavřeli jste s námi darovací či dobrovolnickou smlouvu
 • Komunikujete s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu či online formulářů
 • Přihlásili jste se k odběru našeho newsletteru a jiných propagačních materiálů
 • Z veřejně dostupných zdrojů (např. rejstříky dostupné na internetu), pokud je to nutné pro upřesnění údajů v souvisejících dokumentech (např. Potvrzení o daru)

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám sami poskytli. Zpravidla se jedná o jméno a příjmení, popř. titul, e-mailovou adresu, bydliště, resp. kontaktní adresu a číslo telefonu. V případě dárců dále zpracováváme údaje o bankovním účtu, datech a výši poskytnutého daru, typu transakce daru, případně konkrétním účelu daru. V případě dobrovolníků mohou být dále zpracovány údaje související s povinností uzavřít pojištění dle podmínek dané pojišťovny.

Zasílání newsletteru a jiných propagačních materiálů probíhá na základě uděleného souhlasu nebo pokud to vyplývá z uzavřené smlouvy. Zpracovávané osobní údaje jsou jméno a příjmení, popř. titul a e-mailová adresa.

Zadáním a odesláním údajů v kontaktním formuláři, který je uveden na webových stránkách, souhlasíte se zpracováním povinných údajů, kterými jsou jméno, příjmení, e-mail, předmět dotazu, případně volitelných údajů telefon, oblasti „co vás zajímá“ a dalšího textu uvedeného v prostoru pro doplnění poznámky či požadavku. Zaškrtnutím souhlasu ve webovém formuláři souhlasí uživatel s těmito podmínkami a potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Jaký je právní důvod našeho zpracování

V případě zpracování údajů podléhajícím účetním, daňovým a dalším předpisům zpracováváme osobní údaje na základě plnění našich právních povinností (např. pro vystavení Potvrzení o daru), v případě plnění povinností z uzavřených smluv zpracováváme nezbytné údaje na základě splnění této smlouvy (např. pro uzavření pojištění dobrovolníka).

Zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru) můžete souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat. Naším oprávněným zájmem je informovat Vás o našich aktivitách, zjišťovat od Vás zpětnou vazbu na poskytování našich služeb a žádat o podporu naší činnosti.

Kdo může získat přístup k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům mohou získat přistup kontrolní́ orgány na základě̌ platné́ legislativy a provozovatelé, dodavatelé a konzultanti informačních a datových systémů a externí́ poskytovatelé služeb v oblasti účetnictví, auditu a práva, kteří nám poskytují své služby na základě smlouvy či objednávky služeb, a to pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí dané služby či plnění jejich povinnosti.

Jiným třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu osobní údaje nepředáváme.

Kde Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme v našich interních počítačových systémech, které mají odpovídající zabezpečení. V rámci elektronického zpracování a ukládání dat využíváme služby společnosti Microsoft.

V případě papírového zpracování máme nastavená pravidla, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašich osobních údajů.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat

Osobní údaje získané na základě plnění právní povinnosti či vyplývající z uzavřené smlouvy uchováváme po dobu danou platnou legislativou.

Osobní údaje dobrovolníků jsou zpracovány a uchovávány po dobu, po kterou budou chtít vykonávat dobrovolnou práci. Poté mohou být uchovávány ještě po dobu 10 let.

Osobní údaje dárců jsou zpracovány a uchovávány po dobu, po kterou budou podporovat činnosti správce. Poté mohou být uchovávány ještě po dobu 10 let nebo po dobu danou platnou legislativou.

Osobní údaje příjemců newsletteru a jiných propagačních materiálů jsou zpracovány a uchovávány po dobu, po kterou platí jejich souhlas s odebíráním propagačních materiálů, resp. newsletteru.

Jaká jsou Vaše práva

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na získání zpracovávaných osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
 • Právo na odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Žádosti o uplatnění výše uvedených práv můžete zasílat na e-mailovou nebo poštovní adresu, které jsou uvedeny v záhlaví. V případě nesouhlasu s vyřešením Vaší žádosti či pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje neoprávněně či jinak porušujeme v souvislosti s ochranou osobních údajů Vaše práva, můžete se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 2. 8. 2021.